اشاره

بحث درباره مشخصه ها و مصادیق روایت جدید از جنگ موجب شد درگیر مباحث مفهومی و روشی در این زمینه شدم. یادداشت اخیر را در فروردین سال جاری نوشته ام ولی با مباحث جدیدی که ‍در باره  روایت « جدید» در سایت مطرح شده است نسبت دارد و امیدوارم به تعمیق این بحث کمک کند.

***************

ضرورت های نوآوری در حوزه مطالعه جنگ ایران و عراق کدام است؟ پرسش یاد شده با فرض پذیرش  ضرورت اجتناب ناپذیرِ  نوآوری در حوزه مطالعات جنگ ایران و عراق است. براساس مفروض یاد شده توضیح «ضرورت های» نوآوری، در واقع ناظر بر پشتیبانی از نوآوری و تبیین منطق آن است. با این توضیح، ضرورت های نوآوری کدام است؟ بنظرم به سه موضوع می توان اشاره کرد:

1- تغییر شرایط سیاسی- اجتماعی و حضور نسل جدید، با برداشت‌ها و مطالبات جدید که با آگاهی ها و ذهنیّت نسل پیشین تفاوت اساسی دارد.

2- گسترش حوزه تهدیدات و مخاطرات که پیش از این در داخل ایران و بخشی از مرزهای غربی بود، اما اکنون به حوزه منطقه ای و سایر مرزهای کشور و در زمینه های مختلف گسترش یافته است.

3- بن بست در موضوع و روش های پژوهشی در حوزه مطالعه جنگ که کاملاً تاریخی و به روش های خاص محدود شده است، بدون اینکه نسبتِ تجربه گذشته با ضرورت های حال و آینده روشن شود.

بنابراین با توجه به وضعیت کنونی و تعمیق تجربه سیاسی، نظامی و امنیتی ایران که با حضور در منطقه صورت جدیدی پیدا کرده است، همچنین پیامدهای احتمالی آن، مطالعه جنگ ایران و عراق، به زبان و روشی تازه و جدید نیاز دارد.