اشاره:

در بخش اول این یادداشت مباحث روش شناختی برای نقد و بررسی چالش های جنگ مطرح شد. در بخش دوم  تحولات جنگ در چارچوب مفهوم پیروزی و شکست بررسی شد. در قسمت پایانی چالش های 12 گانه جنگ ایران و عراق که نیاز به ادراک، تصمیم گیری و اقدام داشت، نقد و بررسی شده است.

                                     *********************

  «چالش های استراتژیک» در این یادداشت، بمعنای تعریف برخی از مسائل و موضوعات اساسی جنگ ایران و عراق است که، ساختار سیاسی و نظامی کشور، همچنین  مسئولین سیاسی و فرماندهان جنگ، برای تصمیم گیری و اقدام در حوزه های سیاسی- نظامی،با آن مواجهه شده اند.  شناخت چالش های استراتژیک، به این اعتبار که چالشهای فکری و مدیریتی کشور را در مواجهه با مسئله جنگ نشان می دهد، بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این به موارد زیر می توان اشاره کرد : ...


ادامه مطلب