اشاره:

پیش از این درباره لو رفتن عملیات کربلای چهار، مطالبی در سایت نوشته شده بود، اما با انتقال شهدای غواص به کشور، روایت جدیدی شکل گرفت که تحت عنوان بازگشت کربلای چهار به تاریخ، درسایت منتشر شد. اکنون در آستانه سالگرد عملیات کربلای چهار، در یادداشت حاضر مسئله تغییر در روایت از جنگ و تقسیم آن به روایت رسمی و غیر رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

                                                    *******

   بازتاب رسانه ای انتشار خبر شهدای غواص در عملیات کربلای چهار، از حیث گسترده‌گی و واکنش جدید به وقایع جنگ ایران و عراق، به یک پدیده اجتماعی تبدیل و شرایط جدیدی را برای بازتفسیر جنگ فراهم کرده است. برخی از صاحب نظران بر این باورند که؛ روایت های غیررسمی از جنگ، جایگزین روایت های رسمی شده است. این گزاره خبری- تفسیری  در باره روایتهای جنگ گرچه در واکنش به بازتاب رسانه ای کشف اجساد شهدای غواص عملیات کربلای چهار طرح شده است، اما بدلیل ریشه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن، صرفاً محدود به جنگ نیست و در سایر زمینه ها قابل مشاهده است ...


ادامه مطلب