اشاره

جامعه ایران با پیش فرض های خاص و اولیه درگیر تجربه جنگ با عراق شد، تغییراتی که بصورت تدریجی در صحنه جنگ صورت گرفت نظام معرفتی جامعه ایران را از مسئله جنگ دستخوش تغییر کرده است، گرچه برای این موضوع دلایل زیادی وجود دارد، ولی پرسش های موجود درباره مسائل اساسی جنگ یکی از مهمترین نشانه های تغییر است، گرچه این مسئله کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. مباحثی که پیش از این درباره تاریخ نگاری و  نقد و بررسی معرفت شناسی جنگ ایران و عراق در سایت منتشر شده است، با هدف تغییر در فرضیات معرفت شناسی از جنگ انجام شده است

**********                                             

 شناخت باورها و پیش فرض های نظری در مواجهه با تجربه جنگ ایران و عراق، از این جهت اهمیت دارد که چگونه شکل گیری ادراک از مسئله جنگ و نظام هنجاری و باورهای فکری، همچنین کنشهای رفتاری جامعه ایران را نمایان می کند. مشخصه های جنگ نسبتاً طولانی با عراق به مدت 8 سال، گسترش ابعاد جنگ از صحنه نظامی به درون شهرها و علیه ساختار و تأسیسات اقتصادی، مشارکت مردم در صحنه جنگ و پشتیبانی های مادی- معنوی و بسیاری از ملاحظات دیگر، ناظر بر پیوستگی عمیق میان تحولات اجتماعی با تحولات سیاسی- نظامی در جنگ، همچنین تاثیر گذاری آن بر شکل گیری و تغییر «پیش فرضهای نظری» در باره «مسئله جنگ» است ...


ادامه مطلب