ناخدا هوشنگ صمدی

اشاره:   ناخدا هوشنگ صمدی، فرمانده وقت تکاوران نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران، در گفتگو با روزنامه ایران در تاریخ 6 آبان 94 صفحه 18، به رخدادهای جنگ در خرمشهر اشاره کرده است. نظر به اهمیت برخی از وجوه تاریخی این اظهارات،از جمله اهداف عراق از جنگ و همچنین نقش و ترکیب نیروهای مدافع در خرمشهر، برای نقد و بررسی آن اقدام شد.


ادامه مطلب