اشاره: تقسیم بندی عملیات های نظامی به ایذایی، محدود، نیمه گسترده و گسترده، هرچند تابع ملاحظات نظامی است، ولی بنظر می رسد بیشتر نوعی تبیین تاریخی – عملیاتی از روند تحولات جنگ است، در حالیکه از منظر ملاحظات راهبردی، باید علاوه بر بازبینی تقسیم‌بندی موجود، مفاهیم یاد شده را تعریف کرد. با این ملاحظه، مفهوم عملیات های محدود و انجام آن در مراحل مختلف جنگ مورد بازبینی قرار گرفته است ...


ادامه مطلب