اشاره

 پیش از این، چرایی و چگونگی «تداوم و تغییر در تاریخ» مورد بررسی قرار گرفت و در سایت منتشر شد. یادداشت جدید در تداوم مباحث پیشین نوشته شده، با این تفاوت که تاکید شده است که؛ از دو طریق متفاوت می توان یک موضوع تاریخی را با وجود تغییراتی که صورت گرفته، مورد نقد و بررسی قرار داد.

****************

   موضوعات و مسایل تاریخی جنگ ایران و عراق، به دلیل ابعاد تاثیرگذار در وقوع، همچنین نتایج و پیامدهای آن، موجب شکل گیری صورتی از «تداوم و تغییر» می شود. به این معنا که عنوان و فهرست موضوعات تاریخی همچنان تداوم دارد، ولی درونمایه مسائل تاریخی در موضوعات مشخص، به دلیل تغییر در نگرش، همچنین روش ارزیابی و قضاوت، رو به تغییر است. نظر به توضیح یاد شده در باره تصویر «کنونی» از جنگ ایران و عراق، چگونگی تداوم و تغییر آن مورد پرسش است، به این معنا که؛ «تصویر تاریخی» از جنگ گذشته، چگونه تداوم یافته و به اکنون تبدیل شده است؟ در این پرسش، فرض بر این است که گذشته تاریخی، در فرآیند زمان و با تأثیرپذیری از عوامل مختلف، دستخوش تحولات شده و در نتیجه «تصویر کنونی» از جنگ، شکل گرفته است. در این پرسش، فرض بر این است که میان تصویر کنونی از جنگ با گذشته تاریخی تفاوت وجود دارد. به این اعتبار، تصویر تاریخی، «اکنونی» شده است. پاسخ به پرسش پیش گفته از طریق «تبیین و تکوین تاریخی»، بمعنای واکاوی فرایند چرایی و چگونگی تغییرات، از هر مرحله به مرحله دیگر، امکان‌پذیر است.

نظر به اینکه نسل کنونی، جنگ را در آئینه تصویر کنونی مشاهده می‌کند، لذا پاسخ به پرسش یاد شده، از نقطه عزیمت اکنون و نه گذشته، موضوعیت دارد. به این معنا که، باید از طریق «بررسی‌های سیاسی-اجتماعی- تاریخی» و مباحث نظری به پرسش مورد بحث پاسخ داد. زیرا پرسشی که از نقطه شکل‌گیری تصاویر اکنونی طرح شده، و نظریه های معاصر در شکل گیری نظام مفهومی- معنایی، در ترسیم تصویر کنونی نقش داشته است، صرفاً با رویکرد تاریخی قابل بررسی نیست.