1) دکتر سیدجواد طاهایی در کتاب «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی ایرانی» به شکل کاملاً متفاوت و تأمل برانگیز به موضوع بسیج اشاره کرده است که با رویکرد سیاسی- تبلیغاتی کنونی، فاصله زیادی دارد.

                             کتاب بسیجی شهید بمثابه انسان آرمانی ایرانی

2) مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با وجود اهتمام ویژه برای انتشار این کتاب که بسیار صبورانه و پیگیرانه بوده است، امکان تولید متن جدیدی را در مورد بسیج فراهم کرده است که بعید است تا سال‌های آینده، نمونه ای همچون این متن تهیه و منتشر شود. در عین حال متأسفانه صفحه بندی کتاب بیشتر تبلیغاتی است و با محتوی عمیق متن، همخوانی ندارد.

3) با توجه به اطلاعاتی که از فرآیند تهیه و انتشار کتاب دارم، دکتر ناصر هادیان در پیگیری برای انتشار این کتاب، نقش بی همتایی داشته اند که مناسب بود مولف محترم که از جزئیات آن مطلع است، در مقدمه کتاب به این موضوع اشاره می کرد.

4) فهرست کتاب «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی ایرانی» در ادامه مطلب برای اطلاع مخاطبان محترم آمده است: ...

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

طرح کلی بحث

منابع


فصل اول؛ چیستی تفکر بسیجی

1-بسیجی کیست؟

   الف) بسیجی و انقلاب

   ب ) وحدت مفهوم بسیجی

   ج ) بسیجی و رهبری انقلاب (امام خمینی)

   د ) مرگ آگاهی

   هـ) مرگی از جنس متفاوت

2-چگونه بسیجی موجودی فلسفی است؟

   الف) اندیشه قهرمانی

   ب ) انسانیت درزمانی یا هم زمانی؟

   ج ) اندیشه آزادی

   د ) جهان نگری

3- بسیجی، انسانی برای تغییر جهان: چگونه بسیجی موجودی جهان پرداز است؟

   الف ) جهان پردازی و تفکر نظری

   ب ) جهان و عمل سیاسی

   ج ) جهان و عدالت جهانی

   د ) نسبت با جهان

4-بسیجی، نیروی ابلاغ سخن انقلاب اسلامی

فرجام

منابع و پی نوشت های فصل اول

 

فصل دوم؛ تفکر بسیجی و جلوه های آن

مقدمه

مقدمه ای بر معنای جنگ

چگونه نمودها از یک بود بزرگ سخن می گویند؟

   الف) وصفی از فردیت کبیر

   ب ) اوصافی دیگر از فردیت کبیر

روایتگری از حیات ایران

ایرانیِ حقیقی و زیستن با اندیشه مرگ

استدلال امروزین بسیجی

ظهور ناب فردیت ایرانی

منابع و پی نوشت های فصل دوم

 

فصل سوم؛ تعیین کنندگی تفکر بسیجی

مقدمه

آغاز فلسفه قومی جدید

   الف) رهیافت مفهومی

   ب ) درک وجودی از اجتماع قومی

   ج ) دازاین ایرانی

   د ) آغاز داناییِ ایرانی

   هـ) پیوند میان نوعی مرگ و نوعی دولت

   و ) احراز وحدت جهان ایرانی

سیاست جدید

   الف) مشروعیت سیاسی؛ بازاندیشی

   ب ) داستان تکوین سیاست جدید

   ج ) ایده انسان کامل بر تارک سیاست جدید

   د ) ایرانی شهید، معیاری برای همه چیز

صحنه جدید

   الف) ایمان، بالاتر از اعتقاد

   ب ) جمهوری اسلامی متعلق به بسیجی است

فرجام: ظهور ایران ناب

منابع و پی نوشت های فصل سوم


پیوست

«ما» دو انسان مرکزی انقلاب اسلامی

1-من، بسیجیِ خمینی

   الف) اندوه عظمت

   ب) اراده امر بزرگ

   ج) من، فراتر از سنت

   د) من آغاز دانشِ ایرانی ام

   هـ) در مواجهه با دانش های نادانی

   و) من فیلسوف یا سرباز؟

   ز) من؛ بنیاد سیاست جدید

   ح) من تنها وارث خمینی

   ت) گذار از آزادی به بندگی

2-من، خمینی بسیجی

   الف) من؛ شمای جدید

   ب) من و سازمان؟

   ج) «ما» و دیگر ایرانیان

   د) فراتر از تناقض

   هـ) من؛ شمای والا

   و) منِ من

   ز) من و زمانه ام

   ح) ایده مرکزی من؟